WORKS   •   by instrument   •   by genre   •   by year   •   orchestra

ELS FOLLETS

for children symphonic orchestra | 20'ca. (2005) download | purchase
1) Introducció2) Marxa dels follets3) Un matí al bosc4) Dansa dels follets5) Final

PROGRAM NOTE
There is a saying that in the old days everything was ghosts and goblins, Ghosts were still fine! The ghosts no longer gave fright, presenting themselves all together in the form of beasts, people, giants, dwarfs, trees, rocks and other things; that's how they had fun In the evening, they would stand in the middle of the roads to obstruct the passage of people, they would stay on the side doing pranks, or they would climb into the windows and stick their heads out; other times, far, far away, it seemed that a little man could be seen, and that little man was growing fat, fat, and immediately a giant arrived, said some embarrassing phrase and, bursting with laughter, melted away like smoke. But they rarely touched anyone, nor did they do any harm.
Goblins, on the other hand, cannot be seen, but nothing was saved with them; they do all of them. If they had a negligent porter in the house, they,
in their time, they gave grain to the beasts, they strangled them, and they knew how to braid their tails so well, that afterwards no one knew how to remove the braid; but finished they went to the porter's bed and, flist! cool! the great hurriacada; they woke you up, already!
They straightened everything, if they didn't find it; they swept, dusted, washed the dishes, made the beds, gathered the clothes, they did everything; but then, poor girls of the house, or, poor maids! They went to the bedroom where they slept and there, one with the broom, the other with the dusters, they took the size of the Jipó from me. what a taste!
They didn't know how to win them or how to lose them: indeed, if they found everything right, they turned everything upside down: they went to the stable and beat the animals, causing the people to vomit, who appeared and saw nothing but the sweaty animals and stunned; they make one hear the great breaking of plates on the escudeller, of chairs on the floor, of overturning furniture; but the next morning there was no broken plate, no chair on the floor, no furniture out of place, because they, yes! everything they messed up they had to fix again.
But, in the houses, they filled the corridors and stairs with plates and measures of millet grain, plaster, cabbage leaven and other small grains, so that they, passing madly to and fro, would turn them and have the amohino to gather all the elders and leave everything as it was; they got tired and left, but there were also those who, having learned, before commenting on doing their own thing, knew how to put all those plates and measures in a corner and then put them back where they were.
There were quite a few people who were forced to move out of their homes because of the goblin! And what's sadder is that it wasn't even worth it.
One day some farmers moved out of their house because the cursed goblin wouldn't let them live in the one they were in; it turned everything upside down! At once they took out all the junk and ran away all together so that the goblin would not notice and not follow them; and on the way the mistress remembers that she had neglected a paella; he says: "Malaguanyada payella, yes I'm sorry! If I knew that I wouldn't have to see that madman I would still come back to look for her." - I'm taking it! answered the goblin, standing behind; they turn and see the payella, who was following them as if flying all by herself.
They were cursed! God forbid there were any more! In the end, a means was found to avoid them from the world, which was by playing the Hail Mary: they ran enough to tangle themselves in the bell ropes and hold on to the battlements so that they wouldn't ring; but they were no longer there in time and they were all lost. Fare well!

(original text in old catalan)
Diu que per temps antich tot eren fantasmes y follets, Encara les fantasmes ray! Les fantasmes no més daven espants, presentantse tot plegat en forma de besties, de persones, de gegants, de nanos, d'arbres, de roques y d'altres coses; aixís se divertien. Al vespre's posaven al mitg dels camins pera destorbar el pas de la gent, seguien al costat fent magarrufes, o s'enfilaven a les finestres y treyen el cap; altres vegades, lluny, lluny, semblava que's veya un homenet, y aquell homenet s'anava fent gros, gros, y desseguida arribava un gegantàs, deya alguna paraulota que avergonyia y, esclafint la rialla's fonía com fum. Però may per may tocaven a ningú, ni feyen cap mal.
Els follets, al revés, no's veyen, però ab ells no hi havía res salvat; en feyen de totes. Si a la casa teníen el traginer descuydat, ells,
a la seva hora, daven gra a les besties, les estrijolaven,y les hi sabíen trenar les cúes tan bé, que després ningú sabía dester la trena; però acabat se n'anaven al llit del traginer y, flist! flast! la gran xurriacada; ja't despertaven, ja!
Ells ho endressaven tot, si no l'hi trobaven; escombraven, treyen la pols, rentaven els plats, feyen els llits, aplegaven la roba, tot ho feyen; però després, pobres noyes de la casa, o, pobres minyones! Se n'anaven al quarto que dormíen y allà, l'un ab la escombra, l'altre ab els espolsadors, me les hi preníen la mida del Jipó. qu'era un gust!
Ni's sabia còm guanyarlos ni com pèrdrels: devegades, si tot ho trobaven bé, la daven per capgirarho tot: anaven a la estable y pegaven als animals, fent llevar a la gent, que compareixien y no veyen res, sinó'ls animals suats y estemordits; feyen sentir gran trencadissa de plats de l'escudeller, de cadires per terra, de trasbals de mobles; però l'endemà dematí ni hi havia cap plat trencat, ni cap cadira a terra, ni cap moble fòra de siti, perque ells, això si! tot lo que desarreglaven ho havien de tornar a arreglar.
Però, a les cases, per trèurels, els omplíen els passadiços y escales de plates y mesures de gra de mill, escayola, llevor de col y altres grans menuts, pera qu'ells, passant exbojarrats ençà y enllà les giressin y tinguessin l'amohino d'aplegar tots els grans y deixar-ho tot com estava; ja's cansaven y se n'anaven devegades, però tambe n'hi havia que, escarmentats, abans de comentar a fer de les seves, sabíen posar totes aquelles plates y mesures en un recó y desprès les tornaven a lloch.
No n'hi havia poca de gent que's veyen obligats a mudar de casa pel follet!  Y'l qu'es més trist, que ni això hi valía devegades.
Un dia uns masovers mudaven de casa perque'l malehit follet no'ls deixava habitar a la qu'estaven; tot els ho capgirava! D'una vegada van treure tots els trastos y van fugir corrents tots plegats pera que'l follet no se n'adonés y no'ls seguís; y pel camí la mestressa's recorda que s'havia descuydat una payella; diu: "Malaguanyada payella, si que'm dol! Si sabia que no m'hagués de veure aquell boig encara la tornaría a buscar". - Ja la porto jo! va respondre'l follet, de darrera estant; y's giren y't veuen la payella, que'ls anava seguint com si volés tota sola.
Eren malehits! Déu nos en guart que n'hi hagués encara! A l'ultim se va trobar el medi d’esquivarlos del món, que va ser tocant l'Avemaria: ells prou van córrer a entortolligarse a les cordes de les campanes y a agafarse als batalls pera que no toquessin; però ja no hi van ser a temps y's van perdre tots. Bon vent!

Albert CARBONELL - ELS FOLLETS (for orchestra) [full score].pdf